نمایش از 01 خرداد 1393 بازدید: 14262
پرینت

 

بسمه تعالی

 

گزارش برنامه صعودبه آبشار تله زنگ و قله گندم ( رشته کوههای سالن کوه)طبق برنامه تنظیمی وهماهنگی های لازم با آقای محمدپور از کوهنوردان قدیمی ومجرب دزفول و فدراسیون از ماههای قبل توسط این حقیروآقای ابراهیمی دررابطه با راهنما جهت صعود-وسیله نقلیه ومحل اسکان جهت کوهنوران دردل کوههاافرادگروه با کوله های بزرگ درتاریخ 22/1/92درساعت 30/10 صبح درمحل ایستگاه تهران حاضرشدند باتشریف فرمائی جناب آقای امیری سرپرست محترم گروه وبا یک جعبه شرینی از طرف ایشان بعد از خوش بش کردن باافراد وخداحافظی باآنان قطاردرساعت 30/11حرکت کرد وبعداز چندایستگاه درپرندک جهت ادای فریضه نمازحرکت متوقف شد بعداز نمازوسوارشدن به قطار حرکت ادامه پیداکردوبعداز شهرهای قم – اراک جهت نماز مغرب وعشاء درایستگاه شازندپیاده گردیدیم وبعداز سوارشدن وگذشتن از شهرهای ازنا به درود وارد گردیدیم از این محل به بعد راه دارای پیچ وخم زیادهمراه باتونلهای بزرگ می باشد توضیح اینکه دراین خط بیش از 140 تونل موجود می باشد از ایستگاه کشورتا شهبازان طول تونلهااز 1500 متر شروع وتا نزدیک 5 کیلو مترادامه پیدامی کند طویل ترین تونل درتنگ ابدیز موجودمی باشد به طول تقریبی 5 کیلومتر ودودهانه می باشد – قطار زوزه کشان کوههای زاگرس را می شکافت تا اینکه چراغ سبز اینترلاکینگ ایستگاه تنگ پنج هشدارلازم را جهت پیاده شدن درایستگاه بعدی یعنی تله زنگ به کوهنوردان صادرنمود- لحظه موعودفرارسید ودرساعت 45/2 بامداد قطار واردایستگاه تله زنگ گردید بعداز توقف چند دقیقه ای قطار وپیاده شدن تیم کوهنوردی خیل عظیم کوهنوردان دیگر از سراسر کشورمشاهده شد با کوله های سنگین بردوش درهوای خفه کننده ودم کرده تله زنگ حرکت آغاز گردید- تاریکی مطلق گوئی چنان قیری سیاه منطقه را فراگرفته بودفقط سوسوی چراغهای ایستگاه تا چند صدمتری مسیر را کمی روشن میکرد افراد با چراغهای سرهایشان بدون وجود مهتاب درستونی منظم پل را عبورکرد. ودرپاکوب کناررودخانه خروشان سزارکه از کوههای اشترانکوه سرچشمه می گرفت به راه خودادامه دادندراه –پاکوب درسنگلاخی خشن با افت وخیزبه طرف جنوب غربی درشبح تاریکی گم می شد ، بعداز 3 ساعت راهپیمائی به روستای شوی درساعت 6 بامداد رسیدیم – نسیم خنک که از تنگه آبشار می وزید گونه هارانوازش می داد، جهت ادای نماز صبح حرکت رامتوقف و صبح هنگام از عرض رودخانه سرراه همان گذشتیم از کنارروستای شوی به بالای روستا ومسیر رابه سمت چپ به طرف زیردیواره ادامه دادیم – هواکم کم گرم می شد بعداز 30/1 راهپیمائی به پای دیواره 80 متری تله زنگ رسیده پس از لختی استراحت وتمرکز وصعود چشمی بر روی دیواره وبااحتیاط تمام وگیره کردن سنگها با یاری خداوند متعال وحمایت یکدیگر از دیوار گذرکرده وبعداز 30/1 کوهپیمائی به بزرگترین آبشار خاورمیانه رسیدیم افراد تیم پس از استراحت وادای نمازوصرف غذا که خستگی راه را تاحدودی برطرف کرد حدودساعت 3 بعدازظهر حرکت رابه طرف آبشار تله زنگ 2 یا شوی 2 ادامه دادوبعداز بازدید به بالای پاکوب به چشمه 2 تله زنگ که بسیار گوارا بودرسیدیم واز چشمه گوارای آن بطری های خالی را پرنمودند به جهت گرمای طاقت فرسای منطقه وبرای جلوگیری از گرمازدگی شدید تصمیم گرفته شد تا افراد پای چشمه 1 ساعت استراحت نموده تا گرمای هواکمی کاهش یابد بعداز حرکت آسمان منطقه ابری شد واین به نفع تیم بوداز گرمای آزاد دهنده راحت گردیدند امادم نفس گیر هوای منطقه کوهنوردان را آزار می داد ونفس کشیدن را مشکل، بعداز 2 ساعت کوهپیمایی جمعاً 9 ساعت کوله کشی سنگین وگرمای آزاردهنده به روستای سرتنگ وارد شدیم آقای پاپی مراداز راهنمای معروف منطقه با یک دستگاه نیسان ساعتها منتظر ما بود بعداز سلام واحوالپرسی افراد در2 مرحله بعداز 40 دقیقه حرکت درجاده خاکی بسیار نامناسب به امامزاده پیرچل رسیدنداینجا برخلاف تله زنگ وسرتنگ بسیار خنک بود وهوا تقریباً تا 15 درجه سردترشده بودوبادشدیدی می وزید بانوان گروه درامامزاده وآقایان دردوکانکس بی دروپیکر که باد تا صبح درداخل آن می پیچیدمستقر شدند به علت خستگی افراد زودبه خواب عمیق فرورفته و بامدادروزشنبه ساعت 5 صبح بعداز ادای نماز وبستن کوله های حمله منتظر راهنماشدند اماراهنماسرقرار حاضر نشدوحدودساعت 30/7 با تاخیر وارد امامزاده شد ساعت 8 صبح آهنگ حمله به قله سرسخت وصخره ای گندم کوه درهوای نیمه ابری آغاز شد به علت اینکه قله کاملاً صخره ای ودیواره مانند ومخروطی بودحمله از مسیرجنوبی وشکافهای صخره ای آن میسرنبود بنابراین بایک دورقمری از میان جنگلهای بلوط به روی خط الرأس غربی آن سوارگردیده وبه پای زین اسبی اول رسیدیم بعداز کمی استراحت وخوردن صبحانه مختصر به ناگاه هوای کاملاًابری گردیدوصدای غرش رعد وبرق چنان بمبی سهمگینی از جناحین شنیده می شد ، سریعاً به راه افتاده وبا تراورس به سمت شرق روبه بالابه قیف هولناک زیرقله فرعی اول رسیدیم شیبی نفس گیروتندهمراه با سنگلاخ وصخره روبه بالا، بعداز 3ساعت کوهپیمائی برای استراحت به یک بالکن سنگی که شبیه غار بودواردشدیم این محل به نام چشم توک توکومعروف بود چشمه ای در کارنبود به زعم اهالی منطقه به خاطرچک چک آب از سقف آن که حاصل جمع شدن َآب باران بود به چشمه لقب گرفته بود راه را ادامه داده تا به بالای قله فرعی اول رسیدیم دردره ای نسبتاً با شیب ملایم وارد شده اینک مخروط اصلی وستبر قله دربالای سرمان خودنمائی می کرد فضولات به جامانده دردره حکایت از وجود خرس وگراز دردره فوق داشت به پای زیزاسبی دوم رسیده که باران شروع به باریدن گرفت شیب را به طورزیگزاک طی کرده وبرروی خط الرأس اصلی قله رسیده دراین محل علاوه برباران بادشدیدی شکل گرفت که بوران تشکیل گردید تاحدی که افراد را جابه جامی کرد بعد از لختی به سختی پا بروی قله گندم کوه به ارتفاع 2413متر که از مهم ترین قله های رشته کوه سالن می باشد نهادیم درنگ ومعطلی جایزنبود به واسطه خطرصاعقه بعداز چنددقیقه وگرفتن عکس به پائین سرازیرگشته دراین زمان باران شدت بیشتری گرفت ولباسهای افرادکاملاً خیس شده بود وخطر هایپوترمی وسرمازدگی جان افراد را تهدید میکرد آرام آرام از قیف – پائین رفته وبه زیربالکن سنگی رسیدیم دیگر انرژی افرادتخلیه گردیده بود ولباسهای اضافی افراد تیم هم خیس گردیده بود واین خطر رادوچندان می کردبه پائین زیراسبی اول رسیدیم وبرخلاف راه خط الرأس به علت بارندگی شدید راه دره را انتخاب کردیم با استعانت وکمک خداوند مناّن بعداز 10ساعت کوهپیمائی که 7 ساعت آن درزیرباران شدیدصورت گرفته بود و درمجموعه 19 ساعت کوهپیمائی از ایستگاه تله زنگ به پیرچل وارد شدیم – تیم پشتیبانی به استقبال افراد صعود کننده قله آمدند وبادادن لباسهای اضافی خشک خودشان وبرپاکردن آتش وچای داغ از سرمازدگی افراد تیم جلوگیری نمودند- تصمیم گرفته شد به علت تحلیل انرژی کوهنوردان از مسیر تله زنگ صرف نظر گردد وتیم با مینی بوس صبح زود به طرف اندیمشک حرکت نماید- درسپیده دم روزیکشنبه 25/1/92 با مینی بوس حرکت کرده وبعداز طی کردن مسیر 115 کیلومتری که 30 کیلومتر آن جاده خاکی خراب بوددرساعت 30/9 به شهرستان اندیمشک رسیدیم وبعداز سوارشدن به قطار درساعت 1 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 26/1/92 بعدازگذشتن از دوردومشاهده قلل پریزوجبال اشترانکوه وسن بران بام لرستان به ارتفاع 4150 متر وقله کازینستان 3800مترو قله سرکش ودشوار قالی کوه به ارتفاع 4050که پشت سرآن مخفی شده بودوقابل رویت نبودوپس از واردشدن قطار به ایستگاه تهران درساعت 7 صبح برنامه به خوبی وسلامتی خاتمه یافت درپایان از زحمات بی شائبه آقایان بهزاد تورانی – حمزه محمدی –لاله پرور– جناب هاتفیان به خاطر همکاری درامر کمک رسانی به تیم قله وتدارکات وکارهای مالی وهمچنین جناب آقای شاه محمدی درحمل وسایل پزشکی وآمپول های اورژانسی ودرپایان از افرادی که باتیز بینی خاص خود احساس نمودند که درصورت صعود به قله مشکلات وخطرات برای افراد تیم بوجود می آورند واز قله صرف نظر کردند کمال تشکر قلبی وامتنان رادارم ...به امید اجرای برنامه های پربارتروبهتر%

افراد شرکت کننده دراین برنامه :

1-

حسن صالحی (سرپرست )

10-

اکبرابراهیمی

19-

مختاری

2-

وحید ابراهیمی (سرپرست)

11-

جلالی

20-

خلیلی

3-

اشکیانی

12-

علی محمدی

21-

بیگلری

4-

دیوسالار

13-

پورامینی

22-

لواسانی

5-

کمالی

14-

شاه محمدی(میهمان)

23-

دل جوان

6-

هاتفیان

15-

طوسی (میهمان)

24-

خانم مهدیزاده(میهمان)

7-

لاله پرور

16-

لامعی (میهمان)

25-

خانم جان بزرگی (میهمان)

8-

محمدی

17-

کریمی(میهمان)

   

9-

تورانی

18-

خانمهاترابی

   

 

 

 

تنظیم گزارش :صالحی

اضافه کردن نظر


حاضرین در سایت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR