نمایش از 09 مهر 1393 بازدید: 15359
پرینت

جهت دریافت مطالب روی موضوع کلیک نمایید.

*- گردش کار جهت اطلاع سرپرستان در اجرای برنامه های کوهنوردی (روند اداري )

*- سرپرستي

*- گزارش و گزارش نویسی از برنامه های کوه نوردی ( قسمت اول )

*- گزارش و گزارش نویسی از برنامه های کوه نوردی ( قسمت دوم )

*- نمونه گزارش صعود. (قله لاله زار)

*- طرح درس آموزش كوهپيمايي

*- چکیده مباحث نکات کلیدی در صعود به ارتفاع

*- پزشکی کوهستان (مقالات دکتر مساعدیان)


بسمه تعالي

پيش‌نويس اساسنامه جدید گروه

فهرست مطالب

ماده يك - نام

ماده دو - مهر و سربرگ

ماده سه - آدرس

ماده چهار -اهداف

ماده پنج - عضويت الف) شرايط عضويت ب) انواع عضويت ج) ابطال عضويت د) وظايف عضويت

ر) حقوق اعضاء

ماده شش -هزينه‌هاي گروه و منابع تأمين آن

ماده هفت -شوراها الف) شوراي هماهنگي ب) شوراي اجرايي

ماده هشت -بازرس

ماده نه - اعضاي شوراي اجرايي

ماده ده - وظايف اعضاي شوراي اجرايي

ماده يازده -كميته‌ها

ماده دوازده -برنامه‌ها

ماده سيزده -تيم سرپرستي

ماده چهارده -جلسات

ماده پانزده -تيم امداد ونجات  کوهستان

ماده شانزده -قوانين و مقررات

ماده هفده -كميته انضباطي

ماده هيجده -تنفيذ

ماده نوزده -گواهي تصديق قبول خطر و پيشامد

ماده بيست -اصلاح اساسنامه

مفاهيم كليدي

شوراي هماهنگي: هماهنگ کننده گروه با اداره تربیت بدنی، متشكل از رياست يا نماينده تربيت بدني، دبير شوراي اجرايي و بازرس گروه

شوراي اجرايي: بالاترين سطح تصميم‌گيري، مديريتي و اجرا در گروه متشكل از دبير و مسئولین كميته‌ها

بازرس: نظارت بر عملکرد گروه

اعضا: مبناي موجوديت و سرمايه‌هاي فكري و انساني گروه

مجمع عمومي: بالاترين سطح انتخاب – نقد و ارايه و پيشنهادات متشكل از اعضاي رسمي گروه

كميته‌هاي اجرايي: كار گروه‌هايي متشكل از اعضا جهت بهتر اداره شدن برنامه‌هاي تقويم ورزشي

سرپرست برنامه: بالاترين سطح تصميم‌گيري و اجرا در طول برنامه‌هاي كوهنوردي با  کمک و مشاوره و هماهنگي كميته فني

كميته انضباطي: بالاترين سطح تصميم‌گيري در خصوص تخلفات و احقاق حقوق اعضا


ماده 1 نام:

1-1 نام اين تشكل، گروه كوهنوري تربیت بدنی  مخابرات استان تهران زير مجموعه اداره تربيت بدني و تفريحات سالم است كه از اين پس به اختصار گروه ناميده مي‌شود.

ماده 2 مهر:

1-2 مهر گروه تصوير كوه دماوند با لوگوي شركت مخابرات در وسط آن بوده و در زير آن عبارت گروه كوهنوري شركت مخابرات استان تهران با سال تأسيس قيد شده است.

ماده 3 محل گروه:

1-3 آدرس دائمي گروه به صورت ايران – تهران – شركت مخابرات استان تهران – اداره تربيت بدني گروه كوهنوري تربیت بدنی مخابرات استان تهران خواهد بود. زمان و محل تشكيل جلسات و مجمع ساليانه توسط شوراي اجرايي – دبير گروه پس از هماهنگي با اداره تربيت بدني تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 4 اهداف:

1-4 فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت تشويق – ترويج و اشاعه فرهنگ ورزش بخصوص كوهنوردي نوين و رشته‌هاي مرتبط در مسير ارتقاي سلامت و افزايش بهره‌وري در سطح شركت.

2-4 معرفي و شناساندن زيبايي‌هاي طبيعي به اعضا از طريق فعاليت‌هاي كوهنوردي – جنگل نوردي – کو یر نوردي – غارنوردي و سنگ نوردي و تهيه و توزيع مقالات مرتبط با آن.

3-4 فراهم نمودن امكان گردهمايي افراد علاقه‌مند به كوهنوردي و رشته‌هاي مرتبط با آن جهت تبادل افكار – انتقال تجربيات و بهره بردن از فرصت‌هاي ايجاد شده.

4-4 پر كردن اوقات فراغت اعضا و همكاران شركت و خانواده‌هاي آنان از طريق برگزاري گلگشت‌هاي خانوادگي – همايش‌هاي ايران شناسي و مقالات خواندني.

5-4 ايجاد فضايي مناسب و سالم و ايمن جهت فراگيري علمي و عملي كوهنوردي و ارتقاي دانش و مهارت در خصوص رشته‌هاي مرتبط.

6-4 برنامه‌ريزي و ساماندهي اقدامات مقتضي به منظور حضور حرفه‌اي اعضاي گروه در رشته كوهنوردي.

ماده 5 عضويت:

الف – شرايط عضويت

1-5 تعهد به تحقق اهداف گروه و وفاداري به اساسنامه

2-5 كارمندان رسمي – قراردادي و بازنشستگان شركت مخابرات استان تهران

تبصره: وابستگان درجه اول بند فوق كه واجد كارت فرهنگي – ورزشي تربيت بدني شركت باشند مشمول خواهند بود شر طی که به سن قانونی رسیده باشند .

3-5 قبول درخواست عضويت توسط كميته عضويت و تكميل فرمهاي مربوطه.

4-5 ارائه گواهي پزشكي مبني بر سلامت عمومي و توان فعاليتهاي كوهنوردي.

ب – انواع عضويت

5-5 عضو آزمايشي: افرادي كه درخواست آن‌ها توسط كميته عضويت پذيرفته شده‏، در جلسات شركت مي‌كنند و حداقل شش برنامه كوهنوري براساس تشخيص كميته فني و سرپرست برنامه در مدت يك سال همراه گروه باشند.

6-5 عضو رسمي: عضو آزمايشي كه موفق به اخذ گواهينامه كوه‌پيمايي شده و عضويت رسمي آن‌ها توسط شوراي اجرايي پذيرفته شده باشد.

تبصره: اعضاي رسمي مؤظف مي‌باشند دوره‌هاي آموزشي يخ و برف – سنگ‌نوردي – قطب‌نما و GPS – امداد و كمك‌هاي اوليه و پزشکی کوهستان را بگذرانند.

7-5 عضو پيشكسوت: اعضاي باتجربه و كار آزموده در فعاليت‌هاي كوهنوري، مشهور به اخلاق، داشتن محبوبيت و مقبوليت عام، با ارائه خدمات مشخصي و شايان در گروه با آراي حداكثر اعضاي شوراي اجرايي به درجه پيشكسوتي نايل مي‌گردند.

ج – ابطال عضويت

8-5 به درخواست و شكايات اعضاي رسمي و ارجاع آن به كميته انضباطي و تصويب اكثريت آرا ( نظرات) منوط به اينكه امكان دفاع و استماع نظر عضو مذكور در كميته انضباطي فراهم گردد.

تبصره: در صورتي كه عضويت فردي يك بار ابطال شده باشد عضويت مجدد او منوط به تصويب مجدد شوراي اجرايي خواهد بود.

د – وظايف و مسئوليت اعضاي گروه

9-5 رعايت شئونات و موازين اخلاقي

10-5 رعايت كليه مفاد اساسنامه و آئين‌نامه انضباطي و مقررات وضع شده.

11-5 فعاليت صحيح و منطبق بر استانداردهاي آموزشي در موقع انجام فعاليت‌هاي گروهي يا در زمان استفاده از تجهيزات گروه در فعاليت‌هاي انفرادي خارج از برنامه‌هاي گروه.

12-5 عضويت و مشاركت فعال و مؤثر حداقل در يكي از كميته‌هاي گروه.

13-5 رعايت كليه نكات لازم جهت حفظ پاكيزگي و حفاظت از محيط طبيعت و كوهستان.

14-5 بازگرداندن تجهيزات و وسايل گروه به كميته تداركات در تاريخ مقرر و گزارش وضعيت آن‌ها.

15-5 جايگزيني تجهيزات و لوازم گروه در صورت معيوب شدن يا مفقود شدن حداكثر تا هفته بعد از اتمام مهلت مقرر.

16-5 پذيرش مسئوليت ايمني خود در تمامي جنبه‌هاي مرتبط با اجراي برنامه‌هاي گروه

ر – حقوق و اختيارات اعضا

17-5 پيشنهاد افراد جهت عضويت در شوراي اجرايي.

18-5 ارائه پيشنهاد جهت ايجاد تغييرات و اصلاحات در اساسنامه گروه

19-5 حق اظهارنظر و انتقاد در چهارچوب اساسنامه و آيين‌نامه‌ها

ماده 6 هزينه‌هاي گروه:

1-6 تخصيص بودجه سالیانه توسط اداره تربيت بدني از محل اعتبارات ورزشي که اعضای شورای اجرایی میتواند 15% از اعتبارات فوق را صرف امور جانبی گروه نماید.

2-6 كمك و مشاركت مالي اعضا در صورت نياز در اجراي برنامه‌ها.

1-2-6 كمك‌هاي مالي اعضا به پيشنهاد كميته مالي با در نظر گرفتن بند يك، هزينه‌هاي سالیانه و نوع برنامه‌ها و هزينه‌هاي رفاهي مضاعف تعيين خواهد گرديد، در اين خصوص كميته مالي مشمول ارائه بيلان مالي دقيق خواهد بود.

تبصره: در صورت تأمين تمامي هزينه‌ها جهت اجراي برنامه‌ها گرفتن هرگونه وجهي از اعضا غيرقانوني است.

ماده 7 شورا:

1-7 هماهنگ کننده تصمیمات گرفته شده توسط شورای اجرایی با شوراي هماهنگي متشكل از رئيس يا نماينده اداره تربيت بدني، دبير شوراي اجرايي و بازرس (به عنوان ناظر)میباشد. و رهبري و مديريت گروه توسط دبير انجام مي‌پذيرد.

2-7 انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس هر سال در مجمع ساليانه گروه زير نظر شوراي هماهنگي با نظارت بازرس گروه صورت پذيرفته و افراد انتخاب شده و اعضاي جديد مؤظفند ظرف دو هفته به تغيير و تحول امور اقدام نمايند.

3-7 پيشنهاد كانديداتوري جهت احراز عضويت شوراي اجرايي و بازرس جديد بايستي به دبير و شوراي اجرايي وقت ارائه گردد.

4-7 در صورتي كه فردي كتباً به عنوان كانديدا معرفي شده باشد تنها با انصراف كتبي فرد نامبرده از ليست كانديداها حذف خواهد گرديد.

5-7 حق رأي جهت انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس شامل كليه اعضاي رسمي گروه مي‌باشد.

6-7 كانديداها مي‌بايست برنامه كاري خود را قبل از راي‌گيري در مجمع عمومي ارايه دهند و در جلسه حضور داشته باشند.

ماده 8 بازرس:

1-8 گروه داراي يك بازرس است كه با راي اکثریت اعضای مجمع عمومی اتنخاب میشود ونفری که رتبه دوم را بدست میآورد بازرس علی البدل خواهد بود.

2-8 بازرس مي‌تواند در جلسه‌هاي شوراي اجرايي بدون حق رأي شركت كند و مي‌تواند تمامي دفترها و مكاتبات گروه را بازرسي كند و در مواردي كه تخلفي مشاهده كند به كميته انضباطي گزارش نمايد.

3-8 نظارت بر انتخاب اعضاي شوراي اجرايي در مجمع عمومي بر عهده بازرس مي‌باشد.

4-8 بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش جهت مجمع عمومي

5-8 مطالعه و تفحص در گزارش سالیانه شوراي اجرايي اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد جهت ارائه به مجمع عمومي.

6-8 گزارش هر گونه تخلف شوراي اجرايي از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي و شوراي هماهنگي پس از بررسي در كميته انضباطي

7-8 نظارت بر اجراي دقيق آيين‌نامه انضباطي

8-8 پاسخگويي به مراجع و ضوابط قضايي داخل و خارج از گروه پس از مشورت و هماهنگيی با شورای اجرایی و اداره تربیت بدنی و كميته انضباطي.

9-8 دريافت شكايات در مورد سرپرستان در هنگام اجراي برنامه‌هاي كوهنوردي و ارائه آن به كميته انضباطي.

ماده9 اعضاي شوراي اجرايي:

1-9 اعضاي شوراي اجرايي از ميان اعضاي رسمي و با تجربه گروه توسط مجمع عمومي انتخاب خواهند گرديد.

تبصره 1: دبیر- مسئول كميته‌هاي مالي – بودجه و تداركات بايستي كارمند رسمي و در حال كار باشند.

تبصره 2: مسئول كميته مالي – بودجه بهتر است ترجيحاً در تخصص و رديف مالي شركت مشغول بكار باشد.

تبصره 3: مسئول كميته فني بهتر است كه از سابقه و تجربه معلوم كوهنوردي برخوردار بوده و ترجيحاً مدرک مربيگري داشته باشد.

2-9 تعداد  کمیته هاو اعضاي شوراي اجرايي شامل هفت نفر عضو رسمی خواهد بودکه میتواند درمواقع لزوم  با هماهنگی شورای اجرایی مجمع عمومی اضافه یا کم شود. 

1-2-9 هر يك از اعضاي منتخب شورا مسئوليت‌هاي ذيل را پس از تصويب در اولين جلسه شورا عهده‌دار خواهند بود.

1- دبير و مسئول شوراي اجرايي

2- مسئول كميته فني

3- مسئول كميته عضويت

4- مسئول كميته مالي – بودجه

5- مسئول كميته آموزش و ايمني

6- مسئول كميته تداركات

7- مسئول كميته روابط عمومي

2-2-9 مسئوليت اداره جلسات شوراي اجرايي با دبير شورا و در صورت غيبت او با مسئول كميته روابط عمومي خواهد بود.

3-2-9 جلسات شوراي اجرايي براساس نياز و هماهنگي اعضاي شورا در هر زمان كه لازم باشد پس از هماهنگی با دبیرو شورای اجرایی تشكيل و توسط کمیته روابط عمومی  اعلام خواهد شد.

4-2-9 مصوبات شوراي اجرايي با اكثريت آرا (دو سوم اعضا) لازم‌الاجرا خواهد بود.

5-2-9 تعيين زمان و مكان و دستور جلسات با هماهنگي كميته روابط عمومي و دبير انجام مي‌پذيرد.

6-2-9 صورتجلسات شوراي اجرايي به وسيله كميته روابط عمومي تهيه و جهت نصب در تابلو اعلانات – درج در سايت گروه حداكثر تا يك هفته بعد از برگزاري جلسه شورا تدوين خواهد شد.

7-2-9 جلسات شوراي اجرايي با حضور پنج نفر از هفت نفر اصلي اعضاء رسميت خواهد يافت

8-2-9 در صورتي كه هر يك از اعضاي شوراي اجرايي لازم تشخيص دهد، امكان حضور ساير افراد در جلسات شورا بلامانع است كه وظيفه دعوت از آن‌ها بر عهده كميته روابط عمومي خواهد بود.

9-2-9 در صورتي كه بهر دليل امكان فعاليت عضوي از شوراي اجرايي وجود نداشته باشد دبير شورا مي‌تواند تا انتخاب مجدد نفر جديد، براي مدت معيني (كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد) خود شخصاً وظايف عضو مربوطه را بر عهده گرفته و يا به يكي ديگر از اعضاي شورا محول نمايد.

10-2-9 اعضاي شوراي اجرايي در قبال خدمات به هيچ وجه جبران خدمات (حقوق) دريافت نخواهند داشت.

11-2-9 هرگونه انجام فعاليت‌هاي بازرگاني و يا ساير فعاليت‌هاي غيرمرتبط با اهداف گروه توسط شورا به نام گروه ممنوع مي‌باشد.

ماده 10 وظايف اعضاي شوراي اجرايي:

الف - دبير شورا

1-10 هماهنگي عملكرد اعضاي شورا و ديگر مسئولان اجرايي گروه و رابط گروه با اداره تربیت بدنی و تفریحات سالم.

2-10 انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت حصول اطمينان از عملكرد بهينه كميته‌ها و همچنين برنامه‌ريزي مستمر جهت انجام عمليات و فعاليت‌هاي گروه.

3-10 مسئوليت اداره جلسات شورا و اجرای جلسات توسط کمیته روابط عمومی و هدايت آن بر اساس اهداف گروه.

4-10 مسئوليت پاسخ گويي به نامه‌ها و درخواست‌هاي كتبي

5-10 مسئوليت رفع اختلاف ميان كميته‌ها

6-10 ساماندهي كميته‌ها و تقسيم وظايف ميان مسئولين كميته‌ها و اطمينان از عملكرد صحيح آن‌ها

7-10 نظارت  و مشاوره مستقیم در انتخاب مشاور، مدرس، مربي، راهنما و ديگر خدمات موردنياز در صورت لزوم با هماهنگي با كميته آموزش و كميته فني پس از تصويب در شوراي اجرايي انجام مي‌پذيرد.

8-10 ساماندهي – اجرا و مديريت برگزاري مجمع سالانه گروه با هماهنگي كميته روابط عمومي

9-10 مسئوليت تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع در خصوص وضعيت عملكرد كميته‌ها و وضعيت گروه

10-10 مسئوليت تحويل كليه مدارك، مستندات، تجهيزات و غيره به شوراي بعدي گروه.

تبصره: هر فرد مي‌تواند حداكثر دو دوره‌ي يك ساله متوالي دبير شوراي اجرايي شود منوط به انتخاب شدن در هر سال در مجمع عمومي گروه.

ب - مسئول كميته فني

11-10 درخواست تشكيل جلسه شوراي اجرايي جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي سال آتي براساس برنامه‌هاي ارائه شده توسط اعضاي گروه و تعيين سرپرستان.

12-10 ارسال جدول برنامه‌هاي مصوب گروه به كميته روابط عمومي جهت اطلاع رساني به اعضاي گروه.

13-10 اطمينان يافتن از تمهيدات موردنياز جهت اجراي موفق برنامه‌هاي شامل نقليه، تجهيزات موردنياز و غيره با هماهنگي كميته تداركات.

14-10 كمك و مشاوره به تيم سرپرستي در كليه مراحل برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براساس سياست‌ها و خطوط كلي ترسيم شده توسط شوراي اجرايي و همچنين استانداردهاي ايمني وكمك به تهيه گزارش برنامه ها.

15-10 نظارت و مشاوره فني به سرپرستان برنامه‌هاي گروه در امور ثبت نام و شركت اعضا در برنامه‌ها با هماهنگي كميته عضويت.

16-10 ايجاد كميته‌هاي اختصاصي فرعي براي رشته‌هاي مختلف (سنگ‌نوردي يخ‌نوردي  امداد و نجات و غيره).

ج - مسئول كميته عضويت

17-10 ایجاد تمهيدات لازم جهت انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با عضويت افراد در گروه.

18-10 ارائه گزارش وضعيت عضويت اعضا و همچنين شرايط و نحوه همكاري آن‌ها به شورا در صورت نياز.

19-10 اعلام ليست اعضاي آزمايشي و رسمي در صورت نياز.

20-10 نگهداري و مديريت پرونده‌ها و سوابق افراد و رعايت موارد محرمانه اعضا و حفظ حريم شخصي افراد.

21-10 ارائه كارت عضويت به افراد و تهيه شناسنامه ورزشي.

22-10 طبقه‌بندي و رتبه‌بندي اعضاي گروه در رشته‌هاي مختلف از لحاظ علاقه، سطح آمادگي، فعاليت و بروزآوري اطلاعات.

23-10 همكاري با كميته فني و كميته آموزش جهت انتخاب افراد به منظور شركت در برنامه‌هاي عملي و آموزشي.

د - مسئول كميته مالي

24-10 تهيه گزارش بودجه موردنياز گروه به صورت ساليانه و مقطعي با همكاري ديگر كميته‌هاي گروه و ارائه آن به شوراي اجرايي و شوراي هماهنگي.

25-10 نگهداري و مديريت حساب‌ها و هزينه‌هاي گروه و اسناد مالي مربوطه.

26-10 تهيه و ارائه گزارش مالي ساليانه به مجمع عمومي گروه.

27-10 همكاري با ديگر كميته‌هاي گروه جهت تهيه و خريد تجهيزات و لوازم موردنياز گروه پس از تصويب درخواست خريد كميته‌ها در شوراي اجرايي و شوراي هماهنگي.

ذ - مسئول كميته آموزش و ايمني

28-10 برنامه‌ريزي و تهيه جدول زماني برنامه‌هاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف و براساس سطح آمادگي و شايستگي اعضاي گروه با همكاري ساير كميته‌هاي گروه و ارائه پيشنهاد به شوراي اجرايي جهت تصويب

29-10 انجام تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت ثبت‌نام و برگزاري دوره‌هاي آموزشي با هماهنگي كميته فني و روابط عمومي

30-10 اطمينان يافتن از اينكه كليه اعضاي گروه به صورت متناوب مورد آموزش و تست قرار گرفته و گواهي‌هاي لازم را اخذ نمايند.

31-10 ارسال اطلاعات مربوط به آموزش‌ها‏، تست‌ها و گواهينامه‌ها به كميته عضويت جهت درج در پرونده اعضاي گروه

32-10 ارائه گزارش شش ماهه از وضعيت برنامه‌هاي آموزشي گروه به شوراي اجرايي و مجمع عمومي و شوراي هماهنگي.

33-10 ارائه پيشنهاد به شورا جهت دعوت از مربيان و مدرسان جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي با هماهنگي كميته فني و ديگر موارد آموزشي با هماهنگي كميته مالي.

34-10 تهيه كتب و CD و تحويل آن‌ به كميته روابط عمومي به منظور ارائه به اعضا.

35-10 همكاري با كميته روابط عمومي و تبليغات جهت تهيه جزوات و مطالب آموزشي براي اعضاي گروه.

ر – مسئول كميته تداركات

36-10 خريد و تهيه تجهيزات و لوازم انفرادی و گروهي موردنياز جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب گروه با همكاري كميته مالي‏، كميته فني و كميته آموزش پس از تصويب در شوراي هماهنگي و توزيع عادلانه آن بر اساس نياز و نوع عضويت و شايستگي افراد.

37-10 ارائه گزارش شش ماهه به شورا از وضعيت كمي و كيفي تجهيزات گروه و انبارگرداني ساليانه.

38-10 نگهداري و تهيه شناسنامه تجهيزات شامل اطلاعات مربوط به تاريخ خريد، مبلغ خريد، تاريخ انقضا، خرابي‌ها، تعميرات و غيره در انبار گروه.

39-10 ارائه تجهيزات و وسايل گروه به اعضاي رسمي در قبال دريافت رسيد به در نظر گرفتن جدول زماني برنامه‌هاي گروه و هماهنگي با كميته فني و براساس صلاحيت و شايستگي افراد.

40-10 قرار دادن تجهيزات و وسايل موردنياز اجراي برنامه‌هاي گروه به سرپرست برنامه‌ها با هماهنگي كميته فني و كميته آموزش و كميته روابط عمومي

41-10 تحويل گرفتن تجهيزات و وسايل از سرپرست برنامه‌ها و يا اعضاي گروه و كنترل سلامت و كيفيت آن‌ها پس از استفاده و برگشت به انبار گروه

42-10 مسئوليت باز گرداندن و يا دريافت غرامت از افراد در زمان مفقود شدن و يا خسارت ديدن تجهيزات و وسايل گروه پس از احراز سهل انگاري صورت گرفته توسط آن‌ها.

ز – مسئول كميته روابط عمومي و تبليغات

43-10 مسئوليت اعلان برنامه‌ها در مجموعه شركت، سايت و تابلو اعلانات.

44-10 مسئوليت بروزرساني وب‌سايت گروه.

45-10 تهيه و توزيع بروشور و بولتن‌هاي آموزشي و تبليغاتي با همكاري كميته آموزش همچنين تهيه آرشيو نامه‌ها – عكس – فيلم، نشريات، كتب و CD و صورتجلسات شورا و كميته‌ها و گزارش برنامه‌ها.

46-10 ارسال گزارش برنامه‌ها به اداره تربيت بدني

47-10 اطلاع رساني به گروه درخصوص اطلاعيه‌ها، صورتجلسات و برنامه‌ها

48-10 قرار دادن اطلاعات عمومي اعضا در وب سايت گروه و همچنين اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، عكس‌ها، گزارشات، صورتحساب و اخبار گروه.

49-10 برگزاري جلسات عمومي براساس دستور جلسه، از پيش تعيين شده و تمهيدات مرتبط با آن از قبيل مهيا كردن مكان و پذيرايي و غيره.

ماده 11 كميته‌ها و زيرمجموعه آن‌ها:

1-11 كميته‌ها كار گروه‌هايي مي‌باشند كه جهت ساماندهي و مديريت و پيشبرد اهداف گروه تشكيل مي‌شوند.

2-11 مسئولين كميته‌ها مي‌توانند از اعضاي رسمي گروه جهت همكاري در كميته‌هاي مربوطه دعوت به عمل آورند.

3-11 پيشنهاد عضويت در هر يك از كميته‌ها توسط اعضا یا مسئولان كميته‌ها مي‌باشد ولي تصميم نهايي با مسئولان كميته‌ها خواهد بود.

4-11 تعداد كل اعضاي هر كميته نبايد از دو نفر كمتر باشد و مسئوليت تقسيم وظايف در داخل كميته‌ها بر عهده مسئولين كميته‌ها مي‌باشد.

ماده 12 برنامه‌ها:

1-12 درخواست ثبت نام جهت حضور در برنامه‌هاي گروه براي اعضاي رسمي آزاد خواهد بود و تصميم نهايي با سرپرست برنامه خواهد بود.

2-12 كمك و مشاوره فنی در خصوص صلاحيت و شايستگي يك فرد جهت ثبت‌نام در ابتدا به عهده‌ي كميته فنی - آموزش و کمیته عضویت مي‌باشد كه در نهايت تصميم نهايي با سرپرست برنامه خواهد بود.

3-12 در صورتي كه تعداد ثبت‌نام كنندگان در يك برنامه از ظرفيت در نظر گرفته شده بيشتر باشد نظر نهايي در اين خصوص بر عهده سرپرست برنامه خواهد بود.

4-12 در موارد خاصي و با تصويب شوراي اجرايي و هماهنگي نسبت به برگزاري برنامه‌هاي همگاني عمومي، كه شركت اعضاي گروه امكان‌پذير باشد میتوان اقدام نمود.

5-12 كليه افراد علاقمند به حضور در برنامه‌هاي كوه نوردي مي‌توانند جهت شناخت و آشنايي بيشتر با گروه حداكثر در 3 برنامه به صورت مهمان شركت نمايند و مي‌بايست گواهي تصديق و قبول خطر و پيشامد را امضا نمايند. شركت اين افراد منوط به اجازه كميته فني و كميته عضويت مي‌باشد.

6-12 هزينه‌هاي تكميلي در خصوص امكانات رفاهي بيشتر در برنامه‌ها براي شركت‌كنندگان در برنامه براساس صلاحديد سرپرست برنامه اعلام مي‌گردد در هر صورت تابع قوانين سرپرستي است.

7-12 مسئوليت مستقيم اجراي برنامه‌ها با سرپرست برنامه مي‌باشد و سرپرست برنامه در خصوص روند اجراي برنامه بايستي پاسخگو باشد.

ماده 13 تيم سرپرستي:

1-13 سرپرست كسي است كه به پيشنهاد مسئول كميته فني و پس از تصويب شوراي اجرايي وظيفه مديريت و رهبري و اجراي برنامه‌ها را بر عهده مي‌گيرد.

2-13 سرپرست برنامه‌ها تا حد امكان از ميان اعضاي رسمي و با تجربه انتخاب خواهد گرديد.

3-13 شوراي اجرايي نبايد يكي از اعضا را بدون جلب رضايت او ملزم به قبول سرپرستي بيش از 2 برنامه در 3 ماه متوالي نمايد.

4-13 در صورتي كه شوراي اجرايي فردي را جهت سرپرستي يك برنامه انتخاب نمايد تنها با انصراف كتبي و با ارائه دلايل كافي مي‌تواند از انجام وظيفه سرپرستي سرباز زدند، مشروط به اينكه انصراف خود را حداقلي دو هفته قبل به شوراي اجرايي و مسئول كميته فني اعلام نمايد.

5-13 مسئوليت كليه تصميم‌ها و اقدامات انجام شده در طول اجراي برنامه بر عهده سرپرست برنامه خواهد بود.

6-13 مسئوليت كنترل شرايط و صلاحيت افراد شركت كننده در برنامه‌ها و روند صعود به ارتفاعات بر عهده سرپرست و كميته فني مي‌باشد.

7-13 سرپرست مي‌تواند در صورت قصور افراد در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله و يا عدم رعايت نظم و انضباط و مقررات گروه در طول اجراي برنامه كه باعث بروز حادثه و خطر خواهد شد براساس صلاح ديد خود برنامه را متوقف و موضوع را جهت بررسي به كميته انضباطي ارجاع نمايد.

8-13 سرپرست برنامه حق توهين و تنبيه افراد را در حين اجراي برنامه به هيچ عنوان نخواهد داشت و فقط مي‌تواند بعد از اجراي برنامه طي گزارش عملكرد انضباطي گروه يا فرد را به كميته انضباطي گزارش نمايد.

9-13 سرپرست برنامه موظف است حداكثر تا يك هفته پس از اتمام برنامه، گزارش برنامه را تهيه و به مسئول كميته‌ي روابط عمومي تحويل نمايد.

10-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد با همكاري مسئولين ديگر كميته‌ها نسبت به تعيين و تدارك تجهيزات و وسايل موردنياز جهت اجراي موفق برنامه اقدام نمايد.

11-13 سرپرست برنامه وظيفه دارد كليه اقدامات و تمهيدات لازم براي حفظ سلامتي و جان افراد شركت كننده در برنامه و همچنين جلوگيري از آسيب به تجهيزات و وسايل گروه را بكار بندد.

12-13 سرپرست برنامه موظف به ارايه زمانبندي و شرح برنامه قبل از اجراي برنامه ترجيحاً مكتوب مي‌باشد.

13-13 سرپرست برنامه بايستي در خصوص هزينه‌ها كاملاً شفاف‌سازي كرده بيلان برنامه را همراه با گزارش انجام شده ارايه دهد.

ماده 14 جلسات:

الف – جلسات عمومي (مجمع عمومي)

1-14 جلسات عمومي گروه در طي ماه انجام خواهد شد.

2-14 زمان (ساعت شروع – پايان) و مكان و دستور جلسات توسط شوراي اجرايي معلوم و به وسيله كميته روابط عمومي اعلام خواهد شد.

3-14 شركت در جلسات براي عموم آزاد است.

4-14 در جلسات عمومي زماني صرفاً جهت انتقادات و پيشنهادات و اظهارنظر افراد در نظر گرفته مي‌شود.

5-14 ارائه اخبار و مسائل روز كوهنوردي، گزارش برنامه‌هاي انجام شده، اعلان برنامه‌ها و ثبت‌نام جهت اجراي برنامه‌ها در اين جلسات انجام مي‌شود.

6-14 برگزاري جلسات با كميته روابط عمومي مي‌باشد.

ب – مجمع عمومي

7-14 مجمع عمومي گروه هر سال ترجيحاً در اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد گرديد.

8-14 رياست جلسه بر عهده دبير گروه و نظارت آن با بازرس مي‌باشد.

9-14 زمان و مكان برگزاري جلسه مجمع توسط شوراي اجرايي تعيين و حداقل دو هفته قبل از برگزاري جلسه توسط دبير به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

20-14 استماع گزارش عملكرد ساليانه گروه‏، انتخاب شوراي جديد، اصلاح در اساسنامه از وظايف مجمع عمومي ساليانه مي‌باشد.

11-14 مصوبات مجمع در مورد اصلاح اساسنامه با اكثريت اعضاي رسمي (دو سوم اعضا) پس از تصويب در شوراي هماهنگي لازم‌الاجرا خواهد بود.

12-14 اسامي كانديداهاي منتخب جهت احراز عضويت در شوراي اجرايي حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع توسط شوراي اجرايي وقت اعلام خواهد گرديد.

13-14 جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به علاوه يك نفر اعضاي رسمي رسميت خواهد يافت.

14-14 شركت در جلسه مجمع عمومي آزاد بوده ولي حق رأي با اعضاي رسمي خواهد بود.

15-14 شيوه رأي‌گيري جهت انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرس به صورت كتبي و مخفي خواهد بود.

16-14 در صورتي كه جلسه مجمع به حدنصاب نرسد شوراي اجرايي وظيفه دارد حداكثر ظرف 1 ماه نسبت به برگزاري مجدد مجمع اقدام نموده و تا آن زمان اداره گروه به عهده شوراي اجرايي وقت مي‌باشد.

ج – مجمع فوق‌العاده

17-14 در صورت تصويب شوراي اجرايي مي‌توان در مواردي كه امكان تداوم فعاليت شورا يا گروه مقدور نباشد نسبت به برگزاري مجمع فوق‌العاده اقدام نمود. كليه اختيارات‏، شرايط برگزاري، مديريت و تصويب مصوبات اين مجمع همانند مجمع ساليانه خواهد بود.

ماده 15 تيم نجات:

1-15 در مواقع ضروري و با صلاحديد شوراي اجرايي تيم نجات متشكل از اعضاي با تجربه و آموزش ديده داخل گروه و در صورت نياز با همكاري افراد خارج از گروه تشكيل خواهد گرديد.

2-15 اعضاي تيم نجات و همچنين مدير تيم توسط كميته عضويت و كميته فني و دبير گروه انتخاب خواهند گرديد. در زمان تشكيل تيم نجات كليه منابع و امكانات گروه با تيم نجات مي‌باشد.

3-15 بايستي در جهت آموزش اعضاء و شركت آن‌ها در تيم نجات امكانات لازم را فراهم ساخت.

ماده 16 قوانين و مقررات:

1-16 فعاليت‌هاي گروه در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين در چارچوب مقررات مصوب شركت مخابرات انجام خواهد پذيرفت.

2-16 شوراي اجرايي و شوراي هماهنگي حق قانون‌گذاري نداشته و تنها مي‌تواند به تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي جهت تحقق مواد اين اساسنامه اقدام نمايد.

ماده 17 كميته انضباطي:

1-17 شوراي اجرايي و رياست يا نماينده اداره تربيت بدني با نظارت بازرس بر اساس آيين‌نامه انضباطي و مستندات شفاهي و كتبي وظيفه كميته انضباطي را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18 تنفيذ:

1-18 اساسنامه و تغييرات آن پس از امضاي رئيس اداره تربيت بدني و تفريحات سالم تنفيذ خواهد شد.

ماده 19 گواهي تصديق قبول خطر و پيشامد:

1-19 كليه اعضاي رسمي و مهمان گروه لازم است تعهدنامه دال بر پذيرش خطر و قبول فردي ناشي از پيشامد و اتفاقات ناگوار را امضا و به گروه تحويل نمايند.

ماده 20 اصلاح اساسنامه:

1-20 پيشنهاد يا اصلاح اساسنامه مي‌تواند با درخواست كتبي حداقل شش نفر از اعضاي رسمي ابتدا به شوراي اجرايي و پس از رسيدگي و بررسي در شوراي هماهنگي و در آخر در مجمع عمومي مطرح و تصويب گردد.

2-20 تمامي پيشنهادات جهت اصلاح اساسنامه مي‌بايد تا يك ماه قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي ابتدا به شوراي اجرايي و يا شوراي هماهنگي تحويل شود.

3-20 شوراي هماهنگي وظيفه بررسي، دسته‌بندي و تهيه پيشنهاد اصلاحيه اساسنامه را بر عهده خواهد داشت.

4-20 طرح اصلاح اساسنامه مي‌بايد به نحو مقتضي حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي به اطلاع اعضاي گروه برسد.

اين اساسنامه در بيست ماده مشتمل بر يكصد و شصت و یک بند تدوين شده است و پس از تصويب مجمع عمومي لازم‌الاجرا مي‌باشد و مي‌بايد حداكثر تا شش ماه رفع نقص و پس از امضاي رياست محترم تربيت بدني تنفيذ گردد.

 

 

حاضرین در سایت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

| + - | RTL - LTR